Search Box
Search
Go!

International Conference

  1. Chunsheng Zhu, Laurance T. Yang, Lei Shu, Trung Q. Duong, Shojiro Nishio, "Secured Energy-Aware Sleep Scheduling Algorithm in Duty-Cycled Sensor Networks," Proceedings of International Conference on Communications (ICC), pp.1953-1957, June 2012.
  2. Chunsheng Zhu, Laurance T. Yang, Lei Shu, Joel Rodrigues, Takahiro Hara, "A Geographic Routing Oriented Sleep Scheduling Algorithm in Duty-Cycled Sensor Networks," Proceedings of International Conference on Communications (ICC), pp.5473-5477, June 2012.
  3. Chunsheng Zhu, Laurance T. Yang, Lei Shu, Lei Wang, Takahiro Hara, "Sleep Scheduling Towards Geographic Routing in Duty-Cycled Sensor Networks with A Mobile Sink," Proceedings of IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks (SECON), pp.158-160, June 2011.
Publication Zoo GitHub